Elværkssø skal ikke genskabes

Skrevet af: webmaster - sep• 11•14

brande

Det skal være muligt for fisk og smådyr at vandre uhindret op og ned ad Skjern Å – det mener fiskemester Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks, der har skrevet dette læserbrev på vegne af Skjern Å Sammenslutningen:

- En genskabelse af søen er på ingen måde ligetil, og set fra SÅS`s side også urealistisk.

Ved såvel Brande Elværks Sø som MES Sø skal der, iflg. EU-vandplanerne, findes løsninger for faunapassage. Det betyder helt kort, at det skal være muligt for fisk og smådyr at vandre frit op og ned ad åen. De eksisterende løsninger med stryg rundt om elværkerne opfylder på ingen måde disse krav.

Opgangsfiskene har svært ved at finde strygene, da de forsøger at passere, hvor der er mest vand – altså gennem elværket. De nedtrækkende fisk forsvinder i søerne, hvor de bliver spist af gedderne. Begge dele er grundigt undersøgt og godt beskrevet af blandt andet DTU. Det betyder at myndighederne indenfor en kort årrække alligevel skal finde en løsning for passage.

Dette kan kun gøres ved at fjerne søerne eller lave stryg hele vejen rundt om søerne, vel og mærke med en vandføring, der er markant større, end det som løber i søerne. En fremtidig el-produktion er derfor ikke realistisk.

Det virker derfor uhensigtsmæssigt at genopføre Brande Elværksø for i løbet af nogle få år igen at skulle fjerne den, eller ofre et millionbeløb på at skabe en vanskelig strygløsning.

SÅS anerkender, at den tidligere sø var et naturskønt områder med rekreative værdier, og har forståelse for de mennesker, som er skuffet over søens forsvinden. Man bør dog være opmærksom på, at det var en kunstig skabt sø, hvis opførsel har haft endog meget store negative konsekvenser for dyrelivet i Skjern Å. Elværkssøerne er opført i et for Danmark helt unikt naturområde.

Dette område, med et meget stort fald på Skjern Å, dannede grundlag for de formentligt vigtigste gydepladser for laks, ørred og stalling i Skjern Å-systemet.
I 1920 var tiden en anden. Naturbeskyttelse var et ukendt begreb, og elværket har været med til skabe Brande, og den historie kan være værd at fortælle med et museum eller lignende.

Nu er tiden en anden, og den økonomiske værdi af en vandbaseret el-produktion er ikke til stede. Man bør derfor fokusere på, hvad man kan få i stedet. Vi skal genskabe dette fantastiske naturområde og sørge for tilgængelighed med stier, broer og give mulighed for naturlegepladser og fiskeri mm.
Her er der gode muligheder for at byde ind med ideer. Det kræver en plan for naturpleje, så området ikke springer i pil og krat, og selvfølgelig lidt velvilje fra interessenterne ved Brande Elværkssø.

Ved dæmningskollapset blev store mængder slam skyllet ud af søen og nedstrøms i åen med massiv fiskedød til følge. Vi forventer, at kommunen finder ud af, hvad dette reelt har haft af betydning. Til gengæld har åen allerede nu fundet tilbage til den gamle grusbund i den tidligere søbund. Også her bør myndighederne følge udviklingen og opsamle mest mulig viden, som kan benyttes fremadrettet ved lignede sager. Som forventet viser der sig nu et flot åløb med masser af sten og grus i bunden og med fantastiske gydemuligheder for laksefisk. Faktisk er det forventeligt, at laksene allerede indfinder til vinter.
Skjern Å Sammenslutningen har allerede tilbudt Brande Elværkssø 50.000 kr. til forbedring af gydemulighederne i den tidligere sø. Samtidig deltager vi gerne i udarbejdelsen af en plan for området, så de nye oplevelsesmuligheder bliver tilgængelige.


Skjern Å skal efter vores opfattelse genskabes i oprindelig form i hele området omkring Brande. Mulighederne for rekreative og økonomiske værdier vil blive mangedoblet, og dette er fremtidsmuligheder, som vi i fællesskab skal udnytte.

Skarp kritik af skotsk laksefiskeri

Skrevet af: webmaster - jan• 22•14

Skotske fiskeres fangst af vildlaks, udløser skarp kritik fra den islandske vildlakseforkæmper, Orri Vigfusson, der udtaler:

- Den skotske regering opfører sig meget slemt. Vi har reddet en million skotske vildlaks fra udryddelse. Nu kan vi se 98 % af vildlaksene blive slået ihjel i kystnære garn, før de kan nå gydepladserne. Det skotske regerings politik er ikke bæredygtig.

Skotland vil genoptage fiskeriet efter vildlaks

Skrevet af: webmaster - dec• 20•13

Efter 14 års frivillig fredning vil Skotland genoptage garnfiskeriet efter de oprindelige skotske vildlaks.

Det kan du læse mere om her, hvor du også kan bidrage til en protest mod regeringens beslutning, ved at skrive under på lystfiskeren, Ian Gordon´s underskrift-indsamling:

Stop garnfiskeriet efter skotske vildlaks

aQdmMyNqzIMTjAg-556x313-noPad

Giv det lånte tilbage

Skrevet af: webmaster - nov• 11•13

Når nogen låner noget, bør det anstændigvis afleveres tilbage i samme stand, som det blev modtaget i. Det bør også gælde for Tangeværket og vandkraftværket ved Storåen.

Tangeværket lånte, i 1921, Gudenåen, på en tidsbegrænset koncession. Åen omdannede de til en sø. I 92 år har Tangeværket profileret på Gudenåens vandrigdom. Værket er nu ikke længere rentabelt, koncessionen er udløbet, og det er tid at betale det lånte tilbage. – At aflevere det i samme stand, som modtaget.

Det samme gør sig gældende ved Storåen, hvor vandkraftværket ved Holstebro og vandkraftsøen, spærrer for fiske- og faunapassage til det øvre å-løb og til laksenes gamle gydepladser. Der er etableret et lille omløb – men, det har vist sig uanvendeligt, da højst 10% af laksene kommer gennem det.

Den oprindelige stamme af vildlaks fra Gudenåen, får vi aldrig igen, den uddøde kort efter Tangeværket stod færdigt. Det samme gjorde sig gældende ved Storåen, hvor det dog er lykkedes at reetablere en sund stamme af vildlaks.

Vi har ikke længere brug for nogen af Danmarks gamle vandkraftværker, hvis produktion set i forhold til vindmøller, solenergi, jordvarme og moderne el-produktion, kun har en symbolsk værdi.

Den kulturhistoriske værdi må også anses for begrænset. Danmark har mange vandkraftværker, og det må være nok at bevare et enkelt eller to, på steder, hvor de gør mindst skade på naturen. – Der er vel heller ingen der kan forestille sig, at vi om 60-90 år skal bevare vore gamle kulkraftværker, ud fra det synspunkt, at de har kulturhistorisk værdi?

Ifølge EU er Danmark forpligtet til, at fjerne sine vandløbsspærringer og skabe fri faunapassage inden år 2015. Det ved politikerne udmærket – også miljøminister Ida Auken. Miljøministeren forsøger imidlertid at slippe udenom problemerne. Hun vil forlænge Tangeværkets koncession til el-produktion to år til, hvorefter tilladelsen vil være tidsubegrænset. Samtidig vil miljøministeren i øvrigt overlade ansvaret for tilsyn og oprydning efter værket til Viborg Kommune.

At overlade statens ansvar for genetablering af den danske naturarv til fattige kommuner er dog højst risikabelt. Kommunerne har simpelt hen ikke de midler og den viden, der skal til for at sikre optimale løsninger på området. Til gengæld har de en flok kommunalpolitikere, der savner visioner og ikke alle er lige velbevandrede og interesserede i naturbevaring. En del af dem handler tillige ud fra kommercielle interesser, og er allerede i fuld gang med planer om tivolisering af åerne, ved vandkraftværkerne, med vandrafting m.m.

Derfor kan man være så godt som sikker på, at det hos kommunerne ikke er de optimale forslag, der kommer først på bordet – men de halve og billige løsninger. – Hvis vi er heldige – et omløb uden om vandkraftsøerne.

Men, det er ikke nok. Staten og de store danske miljøorganisationer, bør tage ansvar og hånd om sagerne. – Sammen må de forlange det lånte leveret tilbage, i samme stand det blev afleveret i. Søerne må tømmes for vand og åerne lægges tilbage i de gamle sving. – Andet kan vi ikke være bekendt over for den danske natur.

Hjælp og støtte kan staten eventuelt hente hos Aage V. Jensens Fonde, der i mange år har vist vejen frem og genskabt ødelagt natur, til gavn og glæde for Danmark og danskerne.

Hardangerfjordseminar

Skrevet af: webmaster - okt• 16•13

Hvordan skaber vi en bæredygtig aquakultur og redder vildlaks og havørreder fra opdrætsindustriens ødelæggende konsekvenser.

På Hardangerfjordseminariet i Norge, d. 20 og 21 november, udveksles erfaringer og nordmændene præsenteres blandt andet for det landbaserede danske laksebrug, Langsand Laks.

Alle interesserede er velkomne.

Tilmelding: https://adobeformscentral.com/?f=DXvGtXg2G9rwemwY9uHvxQ

hadanger

Hård dom til miljøforkæmper

Skrevet af: webmaster - aug• 13•13

Formanden for Miljøvernforbundet i Norge, Kurt Oddekalv, kan se frem til at skulle betale en bøde på 100 000 kr – eller tilbringe 15 dage i fængsel.

Kurt Oddekalvs brøde består i, at han for to år siden hældte mælk i et Lerøy Seafood’s laksebrug, i Vaksdal Kommune, mens han påstod, at det var giften rotenon.

- Dommen og bøden er fuldstændig urimelig, siger Kurt Oddekalv. – Så vidt jeg ved, er det den strengeste straf for noget lignende i Norge. Jeg har ikke gjort skade på hverken fisk eller opdrætsanlæg.

Statsminister vil bevare vildlaksen

Skrevet af: webmaster - aug• 12•13

- Norge er international ansvarlig for bevarelsen af den Nordatlantiske laks – udtaler den norske statsminister Jens Stoltenberg, til Trønder-Avisa. – Vildlaksen skal bevares.

Den norske fiskeriminister, Lisbeth Berg Hansen, ser dog ikke ud til, at være til sinds med, at få ryddet op i det natur- og miljø ødelæggende opdrætserhverv, der er godt på vej til at udrydde både de gamle havørred- og laksestammer. Tvært imod ser hun gerne en betydelig udvidelse af industrien og barsler med nye tanker om, at der også skal etableres havbrug med torsk, langs den norske kyst.

Spændende bliver det, om Jens Stoltenberg har tænkt sig, at stå ved sine ord og handle derefter. – For handling skal der til nu, hvis den atlantiske vildlaks skal reddes.

Trønder-Avisa: Vildlaksen skal bevares

Køb en bog og hjælp vildlaksen

Skrevet af: webmaster - jul• 25•13

Køb en dejlig bog og vær med til at bevare de sidste atlantiske vildlaks.

Lige nu har vi mere end nogensinde før, brug for at beskytte vildlaksen fra garnfiskeri, laksebrug, og at fjerne vandløbsspærringer.

North Atlantic Salmon Fund har udgivet en flot og spændende bog, som kan være med til at hjælpe med bevaringsarbejdet.

Seven Nights on the Alta, er en nyudgivelse af en svensk klassiker. Og takket være forfatterens gavmilde familie, familien Ekman, modtager North Atlantic Salmon Fund alt overskud fra salg af bogen.

Seven Nights on the Alta blev første gang udgivet i 1983 – og jeg mener, det er en af de bedste bøger overhovedet skrevet om laksefiskeri. Som titlen antyder, handler bogen om en af de bedste elve i verden og de utrolige kæmpelaks, der findes i den. Samtidig handler bogen også om historien om elven, besværlighederne ved at arbejde med en naturlig resurce og sidst men ikke mindst, hvorfor vi fisker.

Vi håber udgivelsen af bogen vil vise sig, at være en god kombination af vindunderlig læsning og fundrasing til en god sag.

Bogens forord er skrevet af Paul Volcker and Lefty Kreh

Vi takker Ekman familien, som har arbejdet hårdt for at præsentere en smuk bog, til det store publikum den fortjener.

Sincerely,

Orri Vigfússon

Herunder kan du læse mer om og se, hvor og hvordan du kan bestille bogen.

alta-mailer

Oplysningsarbejde koster miljøaktivist 425 000 kr.

Skrevet af: webmaster - jul• 23•13

Miljøaktivisten, Don Staniford, der i årevis har kæmpet for den atlantiske vildlaks og mod den norske opdrætsindustris skadelige konsekvenser, har tabt  en apelretssag  rejst mod ham af Mainstream Canada – et datterselskab af det norske, statsejede opdrætsselskab Cermaq.

Mainstream Canada brød sig ikke om, at Don Staniford i 2011, i en kampagne mod opdrætsindustrien, havde fremstillet en række billeder af cigaretpakker med tekster som for eksempel – Lakseopdræt dræber, Lakseopdræt er gift og Lakseopdræt skader dit helbred alvorligt.

Dommer David Tysoe fra BC Supreme Court of Appeal, fandt påstandene var udokumenterede og beskrev Don Stanifords udtalelser som æreskrænkende, ekstremt, provokerende, sensationsprægede, ekstravagante og voldelige.

På det grundlag blev Don Staniford dømt til at betale 425 000 kr. i erstatning for de æreskrænkende udtalelser og skadevirkningerne af dem.

Selv siger Don Staniford efter retssagen: - Jeg vil anke og kæmpe mod det norske multinationale selskab hele vejen til højesteret i Canada. Sandheden vinder altid til sidst.

Siden retssagen mod Don Staniford begyndte, er modstanden mod opdrætsindustrien blevet meget massiv. Og førende forskere verden over advarer nu om, at opdrætslaksen indeholder gift, der kan skade unge kvinder, gravide og små børn.

Norske laks er giftige

Skrevet af: webmaster - jun• 11•13
Produktion af  burlaks er langt fra bæredygtig. For at producere et kilo burlaks bruges der 2,5-5 kilo af havet vildfisk.

Norske opdrætslaks er både fede og giftige. Læg mærke til de store lyse fedtstriber i laksekødet – de afslører, at der er tale om burlaks / opdrætslaks

Danske butikker bugner af norske burlaks på tilbud. – Men, det værd at tænke sig om, inden man sætter tænderne i laksekødet. Laksen indeholder nemlig miljøgifte, der stammer fra laksens foder. – Så giftig er laksen, at både norske læger og professorer nu råber vagt i gevær og advarer gravide, børn og unge mod at spise laks. De giftige laks, kan nemlig give hjerneskader og sættes i forbindelse med autisme, ADHD, nedsat IQ og nedsat immunforsvar.

Speciallæge Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institut på Haukeland Universitetssygehus siger:

- Jeg vil ikke anbefale gravide, børn eller unge at spise opdrættet laks. Det er for usikkert, både hvor mange giftstoffer laksen indeholder, og hvordan disse stoffer påvirker børn, unge og gravide

Bjørke Monsen støttes af sin kollega Bjørn Bolann, der er læge og professor i medicin:

- Hvorfor er producenterne i det hele taget er nødt til at producere laks med toksiner? siger Bjørn Bolann.

At laksen er farlig at spise for gravide, viser undersøgelser foretaget af forskere ved Universitetet i Reading og Universitetet i Southampton i England.

Forskere har også fundet ud af, at indtagelse af norsk opdrætslaks kan give kræft, påvirke forplantningsevnen og øge risikoen for diabetes.

Foruden miljøgifte, pcb og bromerede flammehæmmere indeholder norske opdrætslaks også bly – så meget, at det i 2012 fik Rusland til at stoppe importen af opdrætslaks fra Grieg Seafood.

En stor del af de norske opdrætslaks, der sælges i butikkerne, er desuden syge eller smittede af sygdom. – Sygdomme, der behandles med medicin og antibiotika, der ender i havet, hvor de kan skabe resistente bakterier – til fare for hele verdenshavet.

Du kan læse mere om de giftige laks, og hebredsrisikoen ved at spise opdrætslaks her: http://www.redvildlaksen.dk/?page_id=411